Anurag Jain's Blog
Friday, August 01, 2008

Aug 9-10: 22nd Devnandan Ubhayaker Yuva Sangeet Utsav 
*Alert from Sursagar*

Coming Up
Vocal Recital - Kum. Ruchira Kale - Sat, Aug 2, 6.30 pm - Havyak Sabha
Morning Concert - Sun, Oct 12, 10.30 am - Havyak Sabha
Tabla Solo - Sri Yogesh Samsi - Nov 2008 - Chowdiah Hall
Vocal Recital - Pt. Ulhas Kashalkar - Nov 2008 - Chowdiah Hall


0 comments                                                                                              

Comments: Post a Comment


Home